Zobowiązanie kandydata (coacha)

Każdy uczestnik podstawowego kursu coachingu ICC (International Coaching Certification), podpisuje dokument obowiązujący w International Coaching Community. Treść tego dokumentu przedstawiamy poniżej.
 
P. Pilipczuk
 
Deklaracja wstępna uczestnika kursu 
International Coaching Certification
 
Oświadczam, iż mam świadomość wymagań i zgadzam się na następujące warunki uczestnictwa w szkoleniu ICC:
 
 1. Otrzymanie Certyfikatu ICC zobowiązuje mnie do przestrzegania Standardów Etycznych ICC, do zapewnienia należytej jakości usługi coachingowej, do znajomości procesu, narzędzi i prezentowania wymaganego przez ICC poziomu umiejętności.
 2. Mam świadomość, że uczestnictwo w kursie International Coaching Certification, choć jest niezbędnym warunkiem dla otrzymania uprawnień, nie zapewnia mi w sposób automatyczny i nie jest obietnicą przyznania certyfikatu International Coach ICC.
 3. Otrzymanie Certyfikatu Coacha ICC uzależnione jest od mojego zaangażowania w czasie trwania szkolenia, od jakości wykonywanych zadań w czasie kursu oraz od pomyślnego przejścia przez pełny proces certyfikacji składający się z:
  • Testu teoretycznego.
  • Egzaminu praktycznego.
  • Projektu coachingowego.
 4. Jestem również świadomy(a), że ostateczną decyzję o przyznaniu certyfikatu podejmują Trenerzy ICC prowadzący szkolenie.
 5. Przyjmuję do wiadomości, że konsekwencją otrzymania Certyfikatu ICC jest przestrzeganie Standardów Etycznych International Coaching Community. Konsekwencją nieetycznego działania coacha i przekroczenia standardów, może być cofnięcie wydanego certyfikatu (unieważnienie).
 6. Rozumiem, że materiały szkoleniowe otrzymanie podczas kursu objęte są prawami autorskimi i nie mogą zostać użyte bez pisemnej zgody ICC. Dotyczy to zarówno całości, jak i poszczególnych części materiałów. Zawartość kursu (wykłady, ćwiczenia) są intelektualną własnością ICC.
 7. Uzyskanie certyfikatu International Coach ICC nie uprawnia do prowadzenia szkoleń z zakresu coachingu w oparciu o materiały zawarte w kursie International Coaching Certification i z użyciem ćwiczeń zawartych w programie. Coach nie nabywa również uprawnień do indywidualnego uczenia procesu coachingowego proponowanego przez ICC. Kurs ICC upoważnia jedynie do prowadzenia coachingu przy użyciu narzędzi i procedur poznanych w czasie szkolenia.
 
 
........................................
Data i czytelny podpis.
 
Powyższa deklaracja jest oficjalnym dokumentem wymaganym przez ICC.