Podstawowe kompetencje Coacha ICC

Są to kluczowe kompetencje jakie muszą posiadać kandydaci na coacha, aby uzyskać certyfikat na szkoleniu International Coaching Certification i dołączyć do wspólnoty International Coaching Community.
 
Są to także umiejętności, które powinni demonstrować w sposób ciągły, w ich profesjonalnej pracy coachingowej.
 
Ogólne.
 • Rozumie i stosuje wskazówki etyczne oraz opublikowane standardy ICC.
 • Odróżnia treść od procesu w czasie coachingu.
 • Zawsze pracuje aby dać klientowi więcej wyborów niż ma w danym momencie.
 
Wiedza.
 • Zna pochodzenie coachingu.
 • Wie, co odróżnia coaching od doradztwa, terapii, szkolenia i konsultingu.
 • Posiada znajomość specjalistycznego słownictwa coachingowego.
 • Zna kryteria analizy zarówno procesu jak i wynikających z niego celów.
 
Relacje.
 • Buduje z klientem relację opartą na szacunku i zaufaniu.
 • Pracuje tak, aby klient był odpowiedzialny za proces coachingu i zadania na jakie zgodzi się w tym procesie.
 • Tworzy z klientem równe, synergiczne partnerstwo.
 
Słuchanie.
 • Jest całkowicie obecny i uważny podczas procesu coachingu, słucha i wspiera klienta w wyrażaniu siebie, nastawiony na to czego chce klient, a nie sam coach.
 • Jest w kontakcie, słucha swojej intuicji.
 
Zarządzanie samym sobą.
 • Zachowuje swoją perspektywę i nie utożsamia się z emocjami klienta.
 • Rozpoznaje i ocenia różne informacje przekazywane przez klienta.
 • Jest wrażliwy na niewerbalne sygnały klienta.
 
Dociekliwość i pytania.
 • Pomaga klientowi szczegółowo określić jego obecną sytuację.
 • Zadaje mocne pytania, które prowokują klienta do wglądu, odkryć i działania.
 • Dostarcza jasnej i zrozumiałej informacji zwrotnej.
 • Używa różnych perspektyw do przeramowania i klaryfikacji doświadczeń klienta.
 • Wspiera rosnącą samoświadomość klienta.
 • Uświadamia klientowi niespójność pomiędzy jego myślami, emocjami i działaniem.
 
Informacja zwrotna.
 • Pokazuje klientowi jego mocne strony oraz ujawnia i wspiera ich źródła.
 • Wskazuje klientowi gdzie przyzwyczajenia wstrzymują go i wspiera ich zmianę.
 • Świętuje sukcesy klienta.
 
Cele, wartości i przekonania.
 • Pracuje z klientem nad pokonywaniem ograniczających przekonań.
 • Poszukuje wartości klienta i uświadamia je klientowi.
 • Nie narzuca swoich wartości.
 • Pracuje z klientem nad określeniem jego celów i sprawdza czy są one spójne z jego wartościami.
 • Jasno pyta o działania, które poprowadzą klienta do jego celów.
 
Nakreślanie działań i zadań.
 • Stwarza klientowi możliwości do ciągłego uczenia się.
 • Daje klientowi odpowiednie zadania aby rzucać mu wyzwanie i posunąć naprzód ku jego celom.
 • Pomaga klientowi ułożyć właściwy, mierzalny plan działania z terminami.
 • Dostarcza klientowi wyzwań ponad jego świadome ograniczenia.
 • Pilnuje aby klient był odpowiedzialny za obopólnie uzgodnione zadania i działania.