Etapy profesjonalnej usługi coachingowej

 1. Przedstawienie profesjonalnej oferty.
 2. Spotkanie kontraktowe ze zleceniodawcą (płatnikiem).
 3. Spotkanie zapoznawczo - kontraktowe z Klientem coachingu.
 4. Spotkanie wspólne zleceniodawcy, klienta coachingu i coacha w celu uzgodnienia celów na proces. (Jeśli jest to możliwe.)
 5. Zawarcie kontraktu ze zleceniodawcą (płatnikiem).
 6. Proces coachingowy.
 7. Spotkanie podsumowujące proces coachingowy ze zleceniodawcą (płatnikiem).
 
Opis etapów
 
 1. Przedstawienie profesjonalnej oferty coachingowej.
 • Ogólny opis metody, której się używa.
 • Opis standardów etycznych, które są podstawą działania coacha.
 • Informacje dotyczące osoby coacha: doświadczenie, ukończone szkolenia, kwalifikacje i posiadane certyfikaty, itp.Opis sposobu pracy: informacje logistyczne i operacyjne.

2. Spotkanie kontraktowe ze zleceniodawcą (płatnikiem).
 • Przedstawienie siebie jako osoby i swoich warunków kontraktu.
 • Informacje o coachingu jako procesie, o jego poufności oraz o innych ważnych zasadach.
 • Wstępne (ogólne, ale stwarzające obraz zlecenia) zebranie informacji dotyczących klienta coachingu.
 • Wstępne uzgadnianie ze Zleceniodawcą obszaru i/lub celów do pracy.
 • Określanie przez Zleceniodawcę (przy wsparciu coacha) mierzalnych kryteriów realizacji celów.Wstępny opis zachowań oczekiwanych od klienta coachingu w trakcie i po zakończeniu procesu coachingowego. (Klient nie powinien mieć dostępu do tych ustaleń, aby uniknąć możliwości markowania zachowań oczekiwanych przez sponsora.)
 • Zaplanowanie spotkania sponsora i klienta (w obecności coacha) w celu ostatecznego ustalenia celów na proces (jeśli jest to możliwe) lub spotkania finalizującego umowę coachingową.Ustalenie ogólnego harmonogramu mających nastąpić zdarzeń kontraktowych (logistyka - czas, miejsce, terminy, kontakt, itp.).

3. Spotkanie zapoznawczo - kontraktowe z Klientem coachingu.
 • Przedstawienie siebie jako osoby i swojej metody pracy.
 • Informacje o coachingu jako procesie, o jego poufności oraz o innych ważnych zasadach.
 • Wstępne (ogólne, ale stwarzające obraz zlecenia) zebranie informacji dotyczących klienta coachingu.
 • Wstępne uzgadnianie ze Klientem obszaru i/lub celów do pracy.
 • Zaplanowanie spotkania sponsora i klienta (w obecności coacha) w celu ostatecznego ustalenia celów na proces (jeśli jest to możliwe) lub spotkania finalizującego umowę coachingową.
 • Ustalenie ogólnego harmonogramu mających nastąpić zdarzeń kontraktowych (czas, miejsce, terminy, kontakt, itp.).Jeśli coach zostanie wybrany - zawarcie kontraktu z klientem na proces coachingowy (uzyskanie zaangażowania klienta).

4. Spotkanie wspólne zleceniodawcy, klienta coachingu i coacha w celu uzgodnienia celów na proces. (Jeśli jest to możliwe.)
 • Informacja sponsora dla klienta o przewidzianych i proponowanych celach (organizacji), obszarach do pracy.
 • Ustalenia szczegółowe dotyczące poszczególnych określonych celów, możliwości ich realizacji przez klienta.
 • Ustalenie zakresu realizacji dla poszczególnych (przyjętych przez obie strony - sponsor i klient) celów.
 • Przyjęcie reguł, zasad w oparciu o które będzie odbywał się proces coachingowy (poufność, kto za co odpowiada, itp.)
 • Ustalenia dotyczące ewentualnych sytuacji, gdy następują diametralne zmiany w realizacji kontraktu i/lub redefinicji celów podczas trwającego już procesu (zakres i szczegółowe reguły postępowania dla sponsora, klienta i coacha).Zapisanie poczynionych ustaleń w odrębnym (integralnym) dokumencie (tylko do wiadomości sponsora, klienta i coacha).Ten dokument nie jest częścią pisemnej umowy na coaching dołączanej do dokumentacji firmowej (coachingowa zasada poufności dotycząca zawartości procesu).

5.  Zawarcie kontraktu ze zleceniodawcą (płatnikiem).
 • Uzgodnienie i zapisanie końcowej wersji celów możliwych do realizacji.
 • Wypracowanie, uzgodnienie i zapisanie oczekiwanych przez Zleceniodawcę wskaźników realizacji celów (wskaźniki sukcesu z poziomu precyzyjnych zachowań).
 • Podsumowanie i zapisanie wszystkich poczynionych ustaleń w kwestiach logistycznych, operacyjnych lub innych ważnych dla powodzenia procesu (stwarzanie przyjaznego środowiska do pracy i dla uzyskiwanych w trakcie procesu efektów).
 • Uzgodnienie ceny za coaching oraz kwestii kosztów dodatkowych związanych z realizacją procesu (dojazdy, noclegi, wyżywienie, itp.).
 • Uzgodnienie sposobu rozliczania (kwestia płatności za całość lub pojedyncze sesje, sposób dostarczania rachunków, czas dostarczania rachunków, miejsce (adresat) dostarczania rachunków i okres płatności).
 • Wstępne ustalenie czasowego harmonogramu dla sesji coachingowych (odstępy czasowe i długość sesji coachingowej).
 • Ustalenie odpowiedzialności (dla każdej ze stron) za pomoce coachingowe i zasoby operacyjne (narzędzia coachingowe, pomoce, udostępnienie sali na spotkania, itp.).
 • Ustalenia dotyczące reguł kontaktu (dodatkowe spotkania, telefony, maile, itp).
 • Przyjęcie zasad umawiania, przekładania lub odwoływania spotkań coachingowych (czynnik czasu) oraz konsekwencji finansowych w konkretnych sytuacjach.
 • Ustalenie i zapisanie reguł oraz czynników koniecznych w czasie spotkania podsumowującego coaching, po jego zakończeniu (rodzaj raportu, informacje konieczne do omówienia efektów, założony poziom szczegółowości/ogólności).Zawarcie i podpisanie kontraktu pisemnego (umowa o coaching - dla sponsora i coacha).

6.  Proces coachingowy.
 • Sesje coachingowe - okresowe spotkania coacha i klienta.

7. Spotkanie podsumowujące proces coachingowy ze zleceniodawcą (ewentualnie: płatnik + klient + coach).
 • Podsumowanie procesu coachingowego, w odniesieniu do ustaleń poczynionych na spotkaniu kontraktowym.
 • Podsumowanie całości kontraktu.
 
P. Pilipczuk