Dokumenty certyfikacyjne ICC

Warunki certyfikacji ICC (poziom podstawowy).
 
Na całość procesu certyfikacji składa się:
 
  • Obserwacja prowadzona przez trenerów. Trenerzy (i/lub asystenci) dokonują obserwacji postępów uczestników w trakcie trwania całego szkolenia. Dotyczy to zarówno ćwiczeń podczas zajęć, jak też indywidualnych sesji coachingowych prowadzonych przez uczestników każdego dnia, po zajęciach grupowych.
 
  • Zadania coachingowe. Może zdarzyć się, że uczestnik w trakcie szkolenia, w indywidualnej rozmowie otrzymuje feedback oraz propozycję zadań, które mają podnieść kompetencje w określonym obszarze kompetencyjnym.
 
  • Pisemny projekt coachingowy. W czasie kursu każdy uczestnik codziennie odbywa sesję coachingową w roli coacha, a następnie w roli klienta. "Raport" z sesji prowadzonych w roli coacha - to właśnie ów projekt. Projekt oddawany jest trenerom dziesiątego dnia kursu.
 
  • Test pisemny z wiedzy o coachingu. Każdy uczestnik zobowiązany jest do pozytywnego zaliczenia testu z wiedzy teoretyczne o coachingu oraz procesie ICC.
 
  • Test praktyczny - certyfikacyjna sesja coachingowa. Na zakończenie szkolenia, każdy uczestnik prowadzi sesję coachingową, która jest obserwowana i oceniana przez trenera (trenerów). Klientem w takiej sesji jest doświadczony coach, który pełni rolę klienta i pracuje ze swoim rzeczywistym tematem. W czasie tej sesji zwraca się uwagę na poziom rozumienia procesu coachingowego, znajomość narzędzi oraz prezentowane umiejętności. Sesja zakończona jest precyzyjnym feedback'iem.
 
Proces certyfikacji jest identyczny w całej organizacji International Coaching Community.
Precyzyjnie określone są normy i wymagania stawiane kandydatom na coacha ICC.
 
Warunki certyfikacji ICC (poziomy zaawansowane)
 
Na całość procesu certyfikacji składają się:
 
  • Obserwacja prowadzona przez trenerów. Trenerzy (i/lub asystenci) dokonują obserwacji postępów uczestników w trakcie trwania całego szkolenia. Dotyczy to zarówno ćwiczeń podczas zajęć, jak też indywidualnych sesji coachingowych prowadzonych przez uczestników każdego dnia, po zajęciach grupowych.

  • Zadania coachingowe. Może zdarzyć się, że uczestnik w trakcie szkolenia, w indywidualnej rozmowie otrzymuje zaawansowany feedback oraz propozycję zadań, których celem jest podniesienie specyficznych kompetencji w określonym obszarze.
 
  • Projekt grupowy. Każdy uczestnik w trakcie szkolenia uczestniczy w dodatkowej aktywności (praca w podgrupach). Celem jest przygotowanie prezentacji tematycznej w opracowanej przez podgrupę formule i zaprezentowanie jej na forum całej grupy (ostatni dzień szkolenia).
 
  • Pisemny projekt coachingowy. Po ukończeniu kursu zaawansowanego, każdy uczestnik ubiegający się o certyfikat, ma obowiązek przeprowadzenia, opisania i dostarczenia w określonym terminie projektu coachingowego z trzema rzeczywistymi klientami. Wymagane jest dołączenie feedback udzielanego przez klientów, po zakończeniu tych procesów coachingowych.
 
  • Recenzje książek. Każdy uczestnik zobowiązany jest do napisania trzech recenzji pozycji książkowych, związanych bezpośrednio z coachingiem lub szeroko rozumianym rozwojem coacha. Recenzje te są wyświetlane na stronie internetowej (www.coachingpartners.pl) - jako element dzielenia się wartościowymi dla rozwoju kompetencji coacha informacjami oraz jako zachęta do wspólnego budowania bazy wartościowych pozycji książkowych, z perspektywy szeroko rozumianego rozwoju coacha.
 
Osoby certyfikowane w ramach specjalizacji są wyświetlane na stronie internetowej ICC Poland z odpowiednim oznaczeniem:
Business Coach ICC - "BC"
Executive Coach ICC - "EC"
Team Coach ICC - "TC"
Life Coach ICC - "LC".
 
Inne oznaczenia:
 
Master Coach ICC - "M"
Supervisor ICC - "SV"
Trener Coachingu ICC - "T"
 
Certyfikacja odroczona.
 
Jest to dodatkowy, specyficzny proces wprowadzony w ICC. Dotyczy on osób, które nie zdały egzaminu certyfikacyjnego bezpośrednio po kursie lub dobrowolnie przesunęły go w czasie. 
 
Certyfikacja odroczona oznacza konieczność wykonania dodatkowych aktywności po zakończonym kursie przez kandydata na coacha. Jest określony czas na ich wykonanie oraz zapewnione potrzebne wsparcie superwizorów. Po wykonaniu wyznaczonych zadań kandydat jest ponownie kwalifikowany i przystępuje do certyfikacji.
 
Superwizorami są doświadczeni coachowie (z dużą praktyką coachingową). Przygotowanie do roli superwizora odbywa się w czasie oddzielnego kursu prowadzonego przez trenerów ICC. Osoby uprawnione do pracy superwizyjnej otrzymują tytuł Supervisor ICC i są wyświetlane na stronie internatowej ICC Poland z oznaczaniem "SV".
 
P. Pilipczuk